Amateur Radio eXam (ARX) - Tutkintojärjestelmä


Tervetuloa harjoittelemaan radioamatööritutkintoon


Tutustu radioamatööriviestinnän pätevyystutkinnon suorittamista (kaikille yhteinen) ja vastaanottoa (pätevyystutkijoille) koskeviin tulostettaviin ohjeisiin. Pätevyystutkijoiden lomakkeet ja muut asiakirjat löytyvät Oppaat tutkijoille -osiosta.

Lyhyt kuvaus tutkinnon suorituksen kulusta löytyvät kokelaan ja pätevyystutkijan muistilistasta.

Alle 15-vuotiaiden osalta vaaditaan lisäksi holhoojan suostumus.Kurssit ja opiskelu


Tutkintoon voi opiskella radioamatöörikerhojen järjestämillä kursseilla, omatoimisesti tai tutun radioamatöörin opastuksella. Kurssit alkavat yleensä syksyisin, mutta kannattaa kysyä kerhoilta tarkempia tietoja. Vaikka lähimmällä kerholla ei alkaisi kurssia, kerholta saa kuitenkin apua opiskeluun, kirjallista opintomateriaalia ja vastauksia kysymyksiin.


Radioamatööritoimintaan voi tutustua kerholla tai tutun radioamatöörin luona. Vaikka radioamatööriksi aikovan on suoritettava pätevyystutkinto, kuka tahansa voi pitää yhteyksiä radioamatööriasemalta radioamatöörin valvonnassa. Kannattaa siis mennä kerholle tai tutun radioamatöörin luo kokeilemaan.Perus- ja yleisluokan todistukset


Perusluokan todistuksen saa moduuleilla K ja T1. Yleisluokan HAREC -todistuksen saa moduuleilla K ja T2. Radioamatöörin pätevyystodistuksen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.Tutkintomoduulit


Radioamatööritutkinto on moduulipohjainen. Jokainen moduuli on itsenäinen tutkinto. Pätevyystodistus myönnetään suoritettujen tutkintojen perusteella.


Radioamatöörin pätevyystodistukseen tarvittavat moduulit voi suorittaa joko moduuli kerrallaan tai kaikki moduulit yhdellä kertaa. Hyväksytyt moduulit eivät vanhene.


Sähkötysmoduulit ovat poistuneet tutkintovaatimuksista Viestintäviraston määräyksellä 18C/2003. Missään radioamatööriluokassa ei vaadita sähkötyksen osaamista. Tutkinnossa ei voi suorittaa sähkötyksen anto- ja vastaanottokokeita.K-moduuli


K-moduuli on kaikkien radioamatööriluokkien perusta. Moduuli sisältää väittämiä


- hätäliikenteestä ja aseman turvallisuudesta (15 väittämää),


- radioamatöörejä koskevista laeista ja määräyksistä (25 väittämää) sekä


- radioamatööriliikenteestä (20 väittämää).


Kokeessa väittämät esitetään aiheittain. K-moduulin tutkinto on hyväksytty, jos tutkinnon suorittaja on saanut vähintään 45 kohtaa oikein. Tutkinnon maksimipistemäärä on 60. Tutkinto on hylätty, jos hätäliikenneosiossa on enemmän kuin neljä (4) virhettä.T1-moduuli


T1-moduuli on perusluokassa vaadittu tekniikkatutkinto. Moduuli sisältää kysymyksiä, jotka keskittyvät elektroniikan ja radiotekniikan perusteiden sekä sähköturvallisuusasioiden tuntemukseen.


Kokeessa väittämät esitetään aiheittain. Tutkinnossa on viisitoista (15) kysymystä, joista jokaiseen annetaan neljä (4) valmista vastausvaihtoehtoa.


T1-moduulin tutkinto on hyväksytty, jos tutkinnon suorittaja on saanut vähintään 45 kohtaa oikein. Tutkinnon maksimipistemäärä on 60.T2-moduuli


T2-moduuli on yleisluokassa vaadittu tekniikkatutkinto. Moduuli sisältää kysymyksiä, jotka keskittyvät elektroniikan ja radiotekniikan soveltamiseen radioamatööritoiminnassa sekä sähköturvallisuusasioiden tuntemukseen.


Kokeessa väittämät esitetään aiheittain. Tutkinnossa on viisitoista (15) kysymystä, joista jokaiseen annetaan neljä (4) valmista vastausvaihtoehtoa. Kysymykset ovat samankaltaisia kuin T1‐moduulissa, mutta mukana voi lisäksi olla kuvakysymyksiä.


T2-moduulin tutkinto on hyväksytty, jos tutkinnon suorittaja on saanut vähintään 45 kohtaa oikein. Tutkinnon maksimipistemäärä on 60.Vastausohjeet


Tutkinnon suorittajan pitää merkitä jokaisen vastausvaihtoehdon eteen varattuun tilaan plus-merkki (+), jos vastaus on oikein ja miinus-merkki (-), jos vastaus on väärä. Jokaiseen kohtaan pitää merkitä joko + tai -. Tyhjäksi jätetty vastauskohta tulkitaan virheeksi. Jokaisen kysymyksen vastausvaihtoehdoissa on aina vähintään yksi (1) oikea vastaus.Arvostelu


Jokainen moduuli arvostellaan samoin perustein. Oikea vastaus on yksi (1) piste. Väärä tai tyhjäksi jätetty vastaus on nolla (0) pistettä. Tutkinnon suorittajalle ilmoitetaan pistemäärä ja tieto siitä, onko suoritus hyväksytty vai hylätty.


K-moduuli arvostellaan alusta loppuun asti, kuten muutkin moduulit. Erityistä huomiota kiinnitetään hätäliikenneosion väittämiin. Suoritus hylätään, mikäli hätäliikenneosiossa on enemmän kuin neljä (4) virhettä. Tutkinnon suorittajalle ilmoitetaan hylkäämiseen johtaneet syyt.Hylkääminen ja uusintakoe


Hylätyn tutkinnon uusimista ei ole rajoitettu. Uusintakoe käsitellään aina uutena koesuorituksena, josta tutkintoon osallistuvalta peritään uusi tutkintomaksu.Tutkintoon ilmoittautuminen


Radioamatööritutkintoon haluava voi itse sopia tutkinnon vastaanottajan kanssa missä ja milloin suorittaa tutkinnon. Pätevyystutkijoita eli tutkinnon vastaanottajia on eri puolilla maata. Kerhot järjestävät myös toisinaan kurssien päätteeksi suurempia tutkintotilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen.


Paikalliset pätevyystutkijat voivat pitää tutkintoja tarpeen mukaan milloin tahansa. Virallisella radioamatööritutkinnon vastaanottajalla on velvollisuus vastaanottaa tutkintoon haluava henkilö 30 päivän kuluessa pyynnöstä.Tutkintoon saapuminen ja esivalmistelut


Saavu tutkintotilaisuuteen ajoissa. Varaa mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla virallinen henkilökortti, passi tai ajokortti.


Tutkinnossa käytettävät koepaperit ja korjausliuskat tulostetaan ARX-järjestelmän avulla. Pätevyystutkija arpoo jokaiselle kokelaalle oman tehtäväsarjan.Koetilanne


Radioamatööritutkinnot suoritetaan kirjallisesti Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle hänen läsnä ollessaan. Pätevyystutkijana toimii tehtävään nimetty ja perehdytyksen saanut henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät tiedot sekä taidot radioamatöörin pätevyystutkintojen vastaanottamiseksi.


Kaikkien tutkintomoduulien kokeet järjestetään samanaikaisesti koetilaisuuden aikana. Pätevyystutkija jakaa lomakkeet ja koepaperit valmiiksi sekä antaa ohjeet niiden täyttämiseksi ennen kokeen aloittamista.


Kokeen aikana esillä saa olla tehtävä- ja vastauspapereiden lisäksi vain kirjoitusvälineet ja laskin. Kokeisiin ei saa tuoda muita apuvälineitä ilman pätevyystutkijan lupaa.


Tekniikkamoduulien kokeissa on hyödyllistä käyttää laskinta. Tavallinen nelilaskin riittää, mutta funktiolaskinta saa käyttää. Pätevyystutkijalla on oikeus tarkistaa laskimen sisältö ennen tutkintoa. Lisäksi ylimääräisen suttupaperin käyttö on sallittua ja koepaperin tyhjälle puolelle voi kirjoittaa muistiinpanoja. Vastauksissa ratkaisevia ovat väittämien eteen sulkeisiin merkityt plus- (+) ja miinus-merkit (-).


Tutkinnon suorittajan tulee kirjoittaa koesuoritukset selkeällä käsialalla. Jokaisessa koepaperissa on oltava merkittynä tutkinnon suorituspaikka ja -aika, kokelaan nimikirjoitus ja nimen selvennös (täydellinen nimi) sekä pätevyystutkijan nimi ja tunnistenumero.


Tehtäväpapereissa mahdollisesti olevat vastausohjeet käydään läpi tilaisuuden alussa. Pätevyystutkijat vastaavat tutkinnon suoritusta koskeviin kysymyksiin, joten ohjeita kannattaa kysyä.


Kokeiden vastausaikaa ei ole rajoitettu, mutta aikaa on annettava kohtuullisesti. Vastausajan riittävyyden määrittelyssä voidaan käyttää apuna sitä aikaa, jonka tutkittavien pääosa tarvitsee tehtäviin vastaamiseen. Yhteensä kokeiden suorittamisen ei tulisi kestää yli kolmea (3) tuntia.


Jos kokelaalla on vamma tai lukihäiriö, joka estää häntä käyttämästä edellä mainittuja tavallisia kirjoitusvälineitä, kokelasta pyydetään ottamaan yhteyttä pätevyystutkijaan poikkeavien koejärjestelyjen sopimiseksi.Tutkintomaksut


Tutkinto maksaa 18 euroa/moduuli. Maksut suoritetaan etukäteen Suomen Radioamatööriliiton tilille FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC).


Radioamatööritutkinto on maksettava etukäteen. Tutkintomaksua osoittava kuitti liitetään kokelaan tutkintoasiakirjoihin. Maksamattomia tutkintoja ei käsitellä. Maksu suoritetaan ARX-järjestelmästä tulostettavalla laskulomakkeella, joka sisältää tiedot tutkinnon suorittajasta, suoritettavista moduuleista, maksettavasta summasta sekä viitenumeron. Käytä aina lomakkeeseen merkittyä viitenumeroa, jotta maksutiedot välittyisivät oikein. Viitenumeron käyttö nopeuttaa maksun käsittelyä ja ehkäisee virheitä.


Mikäli tutkinnon suorittaja haluaa saada oikeuden käyttää radioamatööriasemaa ilman valvontaa, hänen on lunastettava pätevyystodistus. Tämän lisäksi, jos tutkinnon suorittaja haluaa pystyttää oman radioamatööriaseman ja saada henkilökohtaisen kutsumerkin, hänen on haettava asemalupaa.


Pätevyystodistusta ja asemalupaa haetaan Viestintävirastosta, joka myöntää tarvittavat luvat ja veloittaa kustannukset suoraan hakijalta:


- Radioamatöörin pätevyystodistus: 43,75 €


- Radioamatöörilupa (vuosimaksu): 18,14 €


- Omavalintainen kutsumerkki radioamatöörilupaan: 170,75 €


Edellä ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron ja niiden suuruuden määrittää Viestintävirasto.


Varusmiesten tutkintomoduuli- ja pätevyystodistusmaksut on Puolustusvoimissa siirretty vuoden 2008 alusta joukkoosastojen vastuulle.


Puolustusvoimien palkatun henkilökunnan johtamien varusmiesten radioamatöörikurssien osalta tutkinto- ja pätevyystodistusmaksuihin liittyvät laskutuksen yksityiskohdat on selvitettävä joukkoosastosta ennen kurssiin liittyvän tutkintotilaisuuden järjestämistä. Johdettujen kurssien ulkopuolella tapahtuvissa varusmiesten radioamatööritutkinnoissa on tutkinnon suorittavan varusmiehen selvitettävä etukäteen omasta joukko-joukkoosastostaan maksuihin liittyvät osoitetiedot tutkinnon vastaanottajalle.


Varusmiehen on itse kustannettava asemalupamaksu (taajuusmaksu), mikäli haluaa hankkia itselleen oman radioamatööritunnuksen (kutsumerkin).Tutkintojärjestelmän käyttö


Amateur Radio eXam (ARX) on Internetissä toimiva keskitettyyn palvelintekniikkaan ja ylläpitoon perustuva opetus- sekä oppimisympäristö. Se on radioamatööritutkintoon opiskelevien ja pätevyystutkijoiden käyttöön kehitetty työkalu. Palvelun käyttö on ilmaista, ja sitä voi käyttää kuka tahansa osoitteessa http://www.ar-x.fi.


ARX-tutkintojärjestelmän käyttöehdot on kuvattu rekisteriselosteessa.Tekijänoikeudet


ARX-tutkintojärjestelmän ja sivuston tekijänoikeudet kuuluvat Suomen Radioamatööriliitto ry:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.


Sivuston sisältämää informaatiota, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen, tekstejä, kuvia ja ääniä ei saa kopioida, siirtää, levittää tai varastoida muuhun kuin radioamatööritutkintojen suorittamiseen, koulutukseen tai itseopiskeluun liittyvään käyttöön ilman Suomen Radioamatööriliitto ry:n antamaa kirjallista lupaa.


Verkkosivuston sisällön muuntelu tai käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kiellettyä.


Eräät verkkosivuston osiot saattavat sisältää materiaalia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat materiaalin tarjoajille.Lisätietoja


Lisätietoja radioamatööritutkinnoista saat lähimmältä radioamatöörikerholta. Sopimuksesta tutkintoja voi suorittaa myös Suomen Radioamatööriliiton toimistolla, jonka yhteystiedot ovat ohessa.


Postiosoite: PL 44, 00441 HELSINKI

Käyntiosoite: Kaupinmäenpolku 9, HELSINKI

Puhelin: (09) 562 5988 (toimisto)

Sähköposti: toimisto (at) sral.fi

Kotisivut: http://www.sral.fi/Aiheesta muualla


Lisätietoa radioamatööritoiminnasta, -luvista ja -tutkinnoista sekä linkkejä opinto- ja harjoittelumateriaaliin on löydettävissä oheisista lähteistä.


Suomen Radioamatööriliiton kotisivuilta löydät ajankohtaiset tiedotteet sekä tietoja tulevista radioamatöörikursseista ja -tutkinnoista. Kursseista tiedotetaan myös radioamatöörikerhojen omilla kotisivuilla.


Suomen Radioamatööriliitto:
Etusivu >> Ajankohtaista
http://www.sral.fi/


Viestintävirasto:
Etusivu  >> Taajuudet >> Radioluvat >> Radioamatöörit
https://www.viestintavirasto.fi/


Suomenkielisen radioamatööritietouden internet-sivut:
http://wiki.ham.fi/


Yleisradion Teksti-TV:n sivu 590:
http://www.yle.fi/tekstitv/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Radioamatööri tarvitsee luvan lähettimen käyttöön:
https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/radioamatoorit.html


Amateur radio operators need a license:
https://www.viestintavirasto.fi/en/spectrum/radiolicences/radioamateurs.html


En radioamatör behöver tillstånd för sin sändare:
https://www.viestintavirasto.fi/sv/frekvenser/radiotillstand/radioamatorer.html


Rekisteriseloste | Registerbeskrivning | File description | Powered by Interque Oy 2017